Các Điều khoản và Điều kiện chung về Bán hàng và Giao hàng

Các Điều khoản và Điều kiện chung về Bán hàng và Giao hàng của Soja Austria Vertriebs GmbH (FN 153813x)

Tại thời điểm: Tháng 01/2017

1. Định nghĩa

1.1 “Khách hàng” là đối tác ký kết hợp đồng với chúng tôi.

1.2 “Hạng mục Hợp đồng ” hoặc “Hàng hóa được Ký kết Hợp đồng” là bất cứ hàng hóa nào được Khách hàng đặt hàng từ chúng tôi.

1.3 “Hợp đồng cụ thể” là hợp đồng được ký kết có hiệu lực sau khi chúng tôi xác nhận chào hàng và đặt hàng hoặc sau khi Khách hàng đáp ứng điều kiện ký kết hợp đồng.

2. Phạm vi Áp dụng

2.1 Tất cả các giao dịch, hoạt động giao hàng, chào hàng hợp pháp và nghĩa vụ khác nằm trong phạm vi điều chỉnh của Các Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán hàng và Giao hàng này. Khách hàng cần hiểu rõ rằng chúng tôi luôn phản đối tất cả các quy định sai lệch trong đơn hàng hoặc tài liệu kinh doanh của Khách hàng. Các điều kiện sai lệch của Khách hàng không được chúng tôi công nhận và sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của chúng tôi, kể cả khi chúng không được thỏa thuận rõ trong từng trường hợp riêng . Các Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán hàng và Giao hàng này được áp dụng như thỏa thuận khung cho các giao dịch hợp pháp sau này với Khách hàng.

2.2 Trong trường hợp có sự mâu thuẫn về cơ sở ký kết hợp đồng, thứ tự sau sẽ được áp dụng:

• Hợp đồng Riêng rẽ;
• Các Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán hàng và Giao hàng này;
• Các điều khoản về luật định khác .

3. Ký kết Hợp đồng

3.1 Đơn chào hàng và bảng giá của chúng tôi không có tính ràng buộc, phải được xác nhận và chỉ được coi như một yêu cầu để đặt hàng. Đơn hàng của Khách hàng là các yêu cầu có tính ràng buộc đối với chúng tôi để ký kết hợp đồng. Đơn hàng của Khách hàng có tính ràng buộc với Khách hàng sau khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi nhận được đơn hàng; việc nhân viên của chúng tôi tiếp nhận đơn hàng là điều kiện đủ trong trường hợp này.

3.2 Việc ký kết hợp đồng sẽ chỉ diễn ra khi chúng tôi xác nhận đơn hàng bằng văn bản hoặc Khách hàng hoàn thành yêu cầu được chúng tôi quy định (ví dụ, giao hàng/vận chuyển Hạng mục của Hợp đồng). Tất cả các thỏa thuận được thực hiện sau này hoặc thỏa thuận bổ sung sẽ chỉ có hiệu lực khi được chúng tôi xác nhận bằng văn bản. Nhân viên của chúng tôi không được ủy quyền đưa ra bất cứ tuyên bố nào có tính ràng buộc pháp lý thay mặt cho chúng tôi trừ khi chúng tôi cấp thư ủy quyền đặc biệt được công bố liên quan đến Khách hàng.

3.3 Thông tin cụ thể về sản phẩm trong tài liệu của chúng tôi chỉ được xem là giá trị gần đúng, trừ khi chúng được đảm bảo rõ ràng là có tính ràng buộc. Các thay đổi và sửa đổi liên quan đến sản xuất vẫn được bảo lưu trong mọi trường hợp. Lỗi đánh máy và tính toán không nghiêm trọng trong đơn chào hàng, xác nhận đơn hàng hoặc hóa đơn có thể được chúng tôi sửa lại vào bất cứ thời điểm nào.

4. Giá cả

4.1 Tất cả giá được chúng tôi chào hàng đều cần phải được xác nhận và trừ khi có được thỏa thuận khác, sẽ tính bằng đồng Euro (EUR), không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các bảng báo giá, trừ khi có được thỏa thuận khác bằng văn bản, được cung cấp mà không có sự đảm bảo về tính chính xác.

4.2 Tất cả thay đổi về chi phí tiền công theo quy định chung trong hợp đồng hoặc luật định hoặc quy định nội bộ, cũng như các thay đổi về chi phí khác cần thiết để tính toán hạch toán chi phí liên quan hoặc cung cấp dịch vụ như đối với vật liệu, năng lượng, vận tải, lao động của bên thứ ba, tài trợ, hải quan, thuế, tỷ giá, thay đổi đáng kể về hệ thống tỷ giá của đồng tiền hoặc trong trường hợp cải cách tiền tệ v.v…đều là cơ sở để chúng tôi tăng giá một cách phù hợp. Vì lý do này, Khách hàng không có quyền từ chối hoặc bắt buộc dừng thực hiện nền tảng giao dịch. Nếu không có thỏa thuận khác bằng văn bản, tất cả giá đều không bao gồm phụ phí.

4.3 Chúng tôi mua hàng hóa được chào hàng thường xuyên từ các thị trường hoặc nhà cung cấp quốc tế. Hợp đồng với nhà cung cấp của chúng tôi được thực hiện bằng ngoại tệ (nội tệ). Do biến động tỷ giá hối đoái giữa EURO và đồng nội tệ cụ thể, việc thay đổi giá có thể xảy ra trái với mức giá được chúng tôi chào hàng.

Chúng tôi có quyền tính phí Khách hàng đối với biến động tỷ giá mà chúng tôi phải chịu chi phí, trong đó, tỷ giá giữa EURO và đồng nội tệ cụ thể tăng 5% so với tỷ giá trung bình chính thức vào ngày Khách hàng đặt hàng và ngày lập hóa đơn của chúng tôi. Biến động tỷ giá theo hướng có lợi có Khách hàng sẽ bị tính phí cho Khách hàng với một khoản tương ứng với 5%.

5. Giao hàng, Chuyển giao Rủi ro

5.1 Thời hạn giao hàng đã thỏa thuận chỉ bắt đầu được tính khi chúng tôi gửi xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể sẽ không được bắt đầu cho đến khi chúng tôi chưa nhận được tất cả thông tin kỹ thuật hoặc thông tin khác, hồ sơ, tiền tạm ứng hoặc dịch vụ khác của Khách hàng được yêu cầu theo nghĩa vụ của chúng tôi.

5.2 Thời hạn giao hàng được gia hạn một cách phù hợp nếu theo yêu cầu của Khách hàng, việc thay đổi thời gian thực hiện đơn hàng là cần thiết, dẫn đến các lần giao hàng hoặc hành động bổ sung. Khách hàng sẽ thanh toán chi phí bổ sung phát sinh từ việc đó.

5.3 Thời hạn giao hàng đã thỏa thuận phải được đáp ứng một cách tốt nhất, tuy nhiên, không mang tính ràng buộc. Khi chậm giao hàng, Khách hàng sẽ không có quyền hủy bỏ hợp đồng và không được khiếu nại về bảo hành, khiếu nại tranh chấp về sai sót và khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại. Chúng tôi có quyền thực hiện và lập hóa đơn cho các đợt giao hàng từng phần hoặc giao hàng trước thời hạn quy định.

5.4 Kiện hàng – cũng từ các đợt giao hàng từng phần hoặc giao hàng trước thời hạn quy định – được sản xuất theo hình thức thương mại tiêu chuẩn.

5.5 Incoterms phiên bản mới nhất sẽ áp dụng với tất cả hàng hóa được giao của chúng tôi. Trừ khi được thỏa thuận khác đi, thông tin thời gian giao hàng chỉ có tính hướng dẫn và không có tính ràng buộc. Nếu ngày giao hàng bị chậm trễ, bên mua sẽ có quyền quy định một thời gian gia hạn phù hợp và nếu các bên không đồng ý gia hạn, bên mua sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng. Bên mua chỉ có thể được thanh toán trong trường hợp lỗi hoặc vi phạm thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

5.6 Trục trặc và sự cố trong quá trình vận hành do sự kiện bất khả kháng cũng như sự cố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, đặc biệt là chậm giao hàng và hành động tương tự xuất phát từ nhà cung cấp đều là cơ sở để chúng tôi gia hạn thời gian giao hàng một cách phù hợp hoặc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến phần hạng mục chưa được thực hiện, trừ khi có các khiếu nại pháp lý, đặc biệt là khiếu nại về bảo hành, khiếu nại tranh chấp về sai sót và khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại. Điều này cũng sẽ áp dụng nếu sự cố xảy ra do vi phạm của chúng tôi. Theo mục đích của quy định đã ký kết hợp đồng, tất cả sự cố được định nghĩa trong các điểm từ a đến g của phần 3, Điều Khoản Bất khả kháng ICC 2003, đều được xem là một trường hợp bất khả kháng.

5.7 Trong trường hợp việc giao hàng ngay theo yêu cầu đã được thỏa thuận, các yêu cầu này phải được đưa ra trong vòng 3 tháng sau khi ký kết hợp đồng. Nếu Khách hàng không tuân thủ nghĩa vụ này, sau một khoảng thời gian ân hạn trong 2 tuần mà không thành công, chúng tôi sẽ có quyền lập hóa đơn và gửi hàng hóa đến Khách hàng theo quyết định của chúng tôi hoặc lưu kho hàng hóa bằng chi phí của Khách hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng và khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ thiệt hại do Khách hàng không tuân thủ, tuy nhiên, khoản yêu cầu bồi thường ít nhất sẽ là 15% giá trị hóa đơn.

6. Điều khoản Thanh toán, Vi phạm, Không Bù trừ, Giao hàng ra Nước ngoài

6.1 Chúng tôi có quyền quyết định việc gửi hóa đơn qua đường điện tử. Khách hàng đồng ý với phương pháp gửi này. Hóa đơn của chúng tôi – bao gồm cả hóa đơn cho các đợt giao hàng từng phần – sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày xuất, không bao gồm bất cứ chi phí và khấu trừ nào, đặc biệt là không tính khấu trừ chiết khấu, trừ khi được thỏa thuận khác đi bằng văn bản. Khi không có thỏa thuận khác bằng văn bản hoặc nghĩa vụ pháp lý khác, tiền đặt cọc bảo lãnh sẽ không được công nhận và được xem là khoản tiền chưa thanh toán. Hối phiếu hoặc séc sẽ chỉ được chấp nhận sau khi có thỏa thuận đặc biệt. Chúng tôi có quyền tính chi phí bổ sung nếu Khách hàng không thanh toán sau nhiều lần yêu cầu thanh toán của chúng tôi.

6.2 Trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán, chúng tôi được miễn trừ tất cả nghĩa vụ khác và nghĩa vụ giao hàng và có quyền giữ lại hàng hóa hoặc hạng mục chưa giao hoặc yêu cầu thanh toán tạm ứng hoặc tiền bảo lãnh. Thêm vào đó, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán, bất kể có đang nợ hay không, khoản lãi mặc định là 1% mỗi tháng, trong đó chúng tôi có quyền yêu cầu Khách hàng yêu cầu mức lãi suất lớn hơn lãi suất của ngân hàng trong phạm vi phù hợp. Thêm vào đó, Khách hàng phải thanh toán các chi phí nhắc nhở và truy thu cộng dồn mà chúng tôi phải chịu. Nếu chúng tôi phải xuất một thư đòi nợ, Khách hàng phải cam kết thanh toán theo từng thư đòi nợ có hiệu lực một khoản tiền là 20,00 EUR.

6.3 Nếu sau khi ký kết hợp đồng, theo quan điểm của chúng tôi, tài sản của Khách hàng bị giảm giá trị đáng kể hoặc khả năng thanh toán của Khách hàng bị suy giảm đáng kể, tất cả yêu cầu bồi thường đều sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức. Trong trường hợp này, tất cả hoạt động giao hàng sau này sẽ chỉ diễn ra sau khi đã được thanh toán trước.

6.4 Việc Khách hàng đòi bồi thường ngược lại hoặc bù trừ dưới bất cứ hình thức nào sẽ đều không được áp dụng.

6.5 Trong trường hợp giao dịch xuất khẩu, Khách hàng có nhiệm vụ xin cấp phép, cấp giấy tờ hải quan và tài liệu khác để thực hiện và duy trì hoạt động xuất khẩu được yêu cầu bằng chi phí của Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về việc xin cấp phép xuất khẩu Hạng mục Hợp đồng . Thêm vào đó, Khách hàng có nhiệm vụ hoàn trả cho chúng tôi tất cả bản gốc tài liệu xuất khẩu và hải quan và tài liệu tương tự, nếu không, Khách hàng có nghĩa vụ nộp tất cả các khoản thuế giá trị gia tăng. Thêm vào đó, việc ngân hàng được chúng tôi xác định mở thư tín dụng chứng từ không hủy ngang để cho phép trình tài liệu vận chuyển hoặc giấy chứng nhận vận tải là điều kiện tiên quyết để chúng tôi giao hàng.

6.6 Trong trường hợp việc giao hàng bị hủy bỏ vì lý do không thể dự đoán trước mà chúng tôi không chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ có quyền gửi hóa đơn tạm thời.

7. Duy trì Quyền sở hữu

7.1 Chúng tôi có quyền sở hữu tất cả Hạng mục Hợp đồng hoặc các bộ phận được chúng tôi cung cấp cho đến khi giá mua được thanh toán đầy đủ, gồm tiền lãi và phụ phí, bất kể cơ sở pháp lý của chúng là gì. Một đơn hàng gồm một số hàng hóa được giao từng phần sẽ được coi là một đơn hàng hoàn thiện, trong đó, chúng tôi sẽ duy trì quyền sở hữu với tất cả hàng hóa được giao cho đến khi tất cả chi phí từ giao dịch hợp pháp này được thanh toán đầy đủ. Không cần hủy bỏ hợp đồng để khiếu nại về việc duy trì quyền sở hữu, trừ khi chúng tôi – theo quyền hạn của mình – đơn phương tuyên bố không hủy bỏ hợp đồng và sẽ không hủy bỏ nghĩa vụ của Khách hàng trong việc thực hiện thanh toán cụ thể.

7.2 Khách hàng sẽ có quyền chuyển nhượng quyền lợi bất di bất dịch của mình trong phạm vi kinh doanh thuộc phạm vi duy trì quyền sở hữu của chúng tôi liên quan đến Hạng mục Hợp đồng, tuy nhiên, Khách hàng không có quyền cầm cố hoặc sử dụng Hạng mục Hợp đồng làm tài sản đảm bảo. Chúng tôi có thể rút lại quyền lợi này của Khách hàng vào bất cứ lúc nào.

7.3 Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bên thứ ba thực hiện bất cứ hành động cầm cố hoặc hành động nào làm giảm giá trị quyền sở hữu. Khách hàng có nghĩa vụ chịu chi phí và thực hiện biện pháp khắc phục can thiệp, đặc biệt là chi phí của quá trình can thiệp và quá trình tương tự.

7.4 Tất cả quyền nhận bồi thường từ việc bán hàng hóa mà chúng tôi có quyền sở hữu đều đang được Khách hàng chuyển giao theo tài liệu này làm tài sản đảm bảo và bảo lãnh. Chúng tôi chấp nhận sự chuyển giao này. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho chúng tôi về tên và địa chỉ của bên mua, giá trị pháp lý và khoản tiền của quyền nhận bồi thường phát sinh từ việc bán hàng hóa đó và thông báo một cách hợp pháp cho bên mua về việc chuyển giao quyền nhận bồi thường. Thêm vào đó, Khách hàng cam kết ghi nhận rõ ràng việc chuyển giao quyền nhận bồi thường này cho chúng tôi trong sổ sách của mình theo hình thức phù hợp. Chúng tôi luôn có quyền thông báo cho bên mua của Khách hàng về việc chuyển giao. Khách hàng phải chịu tất cả phí chuyển giao. Trong phạm vi toàn bộ quyền nhận bồi thường được chuyển giao được sử dụng để đảm bảo lớn hơn 125%, khoản tiền chưa thanh toán sẽ được chúng tôi hủy bỏ theo yêu cầu của Khách hàng.

7.5 Việc duy trì quyền sở hữu cũng bao gồm sản phẩm phát sinh từ quá trình gia công. Trừ hàng hóa dự trữ, nếu sản phẩm được gia công chỉ bao gồm các hạng mục đó, bất kể thuộc Khách hàng hoặc được cung cấp theo điều khoản duy trì quyền sở hữu, việc chuyển giao sẽ có giá trị bằng tổng giá mua. Trong trường hợp việc chuyển giao trước đây được ngẫu nhiên cấp cho một số nhà cung cấp, chúng tôi có quyền nhận một phần giá mua theo tỷ lệ giữa giá trị của hàng hóa dự trữ được lập hóa đơn trên giá trị của hạng mục được gia công còn lại được lập hóa đơn. Trong trường hợp gia công hàng hóa vẫn thuộc bên thứ ba, chúng tôi sẽ mua quyền đồng sở hữu đối với hạng mục mới theo tỷ lệ giữa giá trị hàng hóa được lập hóa đơn trên giá trị hàng hóa của bên thứ ba được lập hóa đơn. Khách hàng cam kết chuyển giao lợi ích hợp pháp này cho khách hàng của mình. Chúng tôi chấp nhận sự chuyển giao này. Nếu hết thời gian duy trì quyền sở hữu trong bất cứ trường hợp nào, quyền sở hữu hạng mục mới sẽ được chuyển giao cho chúng tôi, chúng tôi chấp nhận sự chuyển giao này. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ là bên nhận ủy thác hạng mục mới một cách miễn phí.

7.6 Tất cả khoản tiền nhận được thông qua bán hàng hóa bằng tiền mặt mà chúng tôi có quyền sở hữu từ nay trở đi sẽ được bên mua chuyển giao cho chúng tôi bằng với khoản tiền thanh toán cho tất cả khiếu nại đối với bên mua của chúng tôi tại thời điểm giao hàng; chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng nắm giữ riêng biệt khoản tiền này cho chúng tôi.

7.7. Nếu Khách hàng không đáp ứng nghĩa vụ của mình hoặc tạm dừng thanh toán, tổng số nợ còn lại sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức nếu hối phiếu có ghi ngày đáo hạn sau đó đang được gửi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền yêu cầu bàn giao ngay Hạng mục Hợp đồng bằng cách loại bỏ bất cứ quyền lưu giữ nào. Sau khi lấy lại Hạng mục Hợp đồng, chúng tôi có quyền quyết định bán Hạng mục Hợp đồng hoặc ghi có lợi nhuận thu được trừ 20% chi phí bán lại cho Khách hàng vào các nghĩa vụ chưa thực hiện của Khách hàng hoặc lấy lại Hạng mục Hợp đồng theo giá trị hóa đơn có khấu trừ bất cứ mức giảm giá trị nào cũng như lập hóa đơn gửi Khách hàng liên quan đến thời gian sở hữu của khách hàng khi cho thuê theo giá cho thuê phù hợp đối với sản phẩm được cung cấp.

8. Bảo hành, Thiệt hại, Trách nhiệm về Sản phẩm

8.1 Thông báo về hư hỏng phải được Khách hàng gửi ngay bằng văn bản có mô tả chính xác về hư hỏng đó, tuy nhiên, trong vòng 8 ngày sau khi giao hàng và trước khi gia công, theo quy định loại trừ quyền khiếu nại bảo lãnh và/hoặc quyền khiếu nại về thiệt hại và/hoặc quyền khiếu nại tranh chấp về sai sót, Khách hàng sẽ không có quyền từ chối chấp nhận hàng hóa và/hoặc giữ lại khoản tiền hóa đơn hoặc phần giá trị tương tự.

8.2 Đối với các hư hỏng không thể phát hiện được khi kiểm tra tại thời điểm giao hàng, thời hạn bảo hành sẽ là sáu tháng kể từ khi giao hàng và không được gia hạn hay gián đoạn do các nỗ lực cải tiến sản phẩm, quy định này cũng áp dụng cho phương thức giao hàng từng phần. Các hư hỏng này phải được khiếu nại bằng văn bản trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hiện hư hỏng ngoại trừ khiếu nại về bảo hành và/hoặc khiếu nại đòi bồi thường và/hoặc khiếu nại tranh chấp về sai sót, tuy nhiên không được quyền giữ lại toàn bộ hoặc một phần giá trị hóa đơn. Thông báo về hư hỏng đó được gửi sau 8 tuần kể từ khi giao hàng sẽ không được chấp nhận.

8.3 Hạng mục Hợp đồng được đặt hàng và cung cấp sai lệch như kết quả đo lường không đúng hoặc không đúng Hạng mục Hợp đồng (Giao hàng không đúng) phải được khiếu nại bằng văn bản trong vòng 4 ngày sau khi giao hàng cũng như trước khi chuyển giao và/hoặc gia công. Quy định này cũng áp dụng trong trường hợp bên mua dự kiến không phê duyệt hàng hóa. Bằng không, Hạng mục Hợp đồng được xem là đã được phê duyệt và chúng tôi không thể lấy lại hoặc trao đổi.

8.4 Các khuyến nghị của chúng tôi, bất kể bằng miệng hay bằng văn bản, đều không có tính ràng buộc và sẽ không loại trừ nghĩa vụ của chúng tôi trong việc độc lập kiểm tra Hạng mục Hợp đồng xem có phù hợp với mục đích đã quy định hay không. Trong trường hợp giao hàng sau này, chúng tôi sẽ không bảo đảm việc sẽ thống nhất về phương thức giao hàng lần đầu.

8.5 Khách hàng luôn cần đưa ra bằng chứng về khiếm khuyết của Hạng mục Hợp đồng tại thời điểm giao hàng, không áp dụng quy định pháp luật trong § 924 của Bộ luật Dân sự Áo (ABGB).

8.6 Đối với Hạng mục Hợp đồng mà chúng tôi đã mua từ nhà cung cấp phụ, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi yêu cầu thanh toán bảo lãnh từ phía nhà cung cấp của chúng tôi.

8.7 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về Hạng mục Hợp đồng được chúng tôi cung cấp mà có đặc tính chung của các Hạng mục Hợp đồng. Đối với bất cứ đặc tính nào không áp dụng như trong thông tin công khai cụ thể – giống như đối với quảng cáo mẫu sản phẩm và trong thông tin đính kèm Hạng mục Hợp đồng – chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm nếu các đặc tính này được chúng tôi đảm bảo bằng văn bản trong quá trình đặt hàng.

8.8 Trong trường hợp bán theo mẫu/khuôn mẫu, đặc tính của mẫu/khuôn mẫu không được đảm bảo, chúng tôi mô tả hàng hóa theo hình thức không mang tính ràng buộc. Quy định này áp dụng với các kết quả phân tích trừ khi giá trị cụ thể được đảm bảo rõ ràng.

8.9 Trừ khi được quy định khác trong một thỏa thuận đặc biệt, địa điểm thực hiện dịch vụ trong phạm vi bảo hành sẽ là tại công ty của chúng tôi. Nếu sau khi được chúng tôi yêu cầu, Khách hàng không cho chúng tôi kiểm tra thông báo về hư hỏng của Khách hàng, đặc biệt là Khách hàng không cung cấp ngay hàng hóa hoặc mẫu hàng hóa được nêu trong thông báo về hư hỏng theo yêu cầu, tất cả khiếu nại về bảo lãnh và/hoặc khiếu nại về thiệt hại sẽ không được chấp nhận.

8.10 Chúng tôi có quyền tuân thủ khiếu nại về bảo lãnh bằng cách trao đổi, cải tiến, giảm giá hoặc chuyển đổi.

8.11 Không được phép chuyển giao quyền khiếu nại về bảo lãnh và quyến khiếu nại về thiệt hại hoặc quyền khiếu nại tương tự – trừ các khiếu nại liên quan đến tiền. Không áp dụng quyền truy đòi theo § 933 b của Bộ luật Dân sự Áo.

8.12 Trong phạm vi thiệt hại có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với khoản tiền bằng tổng giá trị của hợp đồng và trong mọi trường hợp, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi hoặc của đại lý thay mặt cho chúng tôi, trừ thiệt hại đối với cá nhân mà chúng tôi chịu trách nhiệm về sơ suất nhỏ. Việc bồi thường thiệt hại do hệ quả, mất mát về tài chính, lợi nhuận bị lỗ và thiệt hại phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba không được áp dụng. Khiếu nại về hư hỏng có hiệu lực trong vòng 6 tháng sau khi giao hàng.

8.13 Khách hàng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn được trình bày trong sách hướng dẫn sử dụng, các tài liệu hướng dẫn hoặc thông tin sản phẩm khác để tránh thiệt hại. Không được sử dụng hàng hóa nằm ngoài lĩnh vực áp dụng được quy định.

8.14 Trong trường hợp Khách hàng của chúng tôi đã chịu trách nhiệm theo điều khoản của Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, Khách hàng sẽ khước từ tất cả quyền lợi chống lại chúng tôi theo § 12 của Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm.

8.15 Nếu Khách hàng đưa hàng hóa được chúng tôi cung cấp vào lưu hành ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, Khách hàng cam kết miễn trừ cho các khách hàng của mình có nghĩa vụ bồi thường theo Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm trong phạm vi có thể thực hiện điều này theo quyền lợi áp dụng hoặc được thỏa thuận giữa bên đó và các khách hàng. Trong trường hợp đó hoặc trong trường hợp miễn trừ bắt buộc, Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho chúng tôi tất cả khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ quyền và trách nhiệm về sản phẩm. Khách hàng cung cam kết mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và gửi hợp đồng cho chúng tôi theo yêu cầu.

9. Điều chỉnh Hợp đồng, Rút lại Hợp đồng

9.1 Trong trường hợp xảy ra sự cố không thể dự đoán trước làm thay đổi đáng kể tình hình kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh hoặc có tác động đáng kể đến hoạt động của chúng tôi và có bằng chứng về việc không thể thực hiện hợp đồng, hợp đồng sẽ được sửa đổi theo đó. Trong phạm vi việc thực hiện hợp đồng không có tính thực tế theo quan điểm kinh tế, chúng tôi có quyền rút lại toàn bộ hoặc một phần hợp đồng. Nếu chúng tôi có dự định sử dụng quyền rút lại hợp đồng này, chúng tôi phải thông báo trước cho Khách hàng sau khi công nhận hệ quả của việc này và đã thỏa thuận về gia hạn thời gian giao hàng với Khách hàng.

9.2 Trong trường hợp chậm chấp thuận hoặc vì lý do quan trọng khác như Khách hàng vi phạm, chúng tôi có quyền, mà không để ảnh hưởng đến bất cứ quyền khiếu nại nào, rút lại hợp đồng có khoảng thời gian ân hạn là 14 ngày. Việc chúng tôi đơn phương tuyên bố rút lại hợp đồng sẽ có giá trị ràng buộc các bên.

10. Bảo vệ Dữ liệu

Khách hàng đồng ý rằng dữ liệu cá nhân (cùng) được đưa vào hợp đồng sẽ được lưu trữ và xử lý dưới hình thức điện tử bởi chúng tôi theo hợp đồng này.

11. Quy định Cuối cùng

11.1 Khách hàng cam kết tự nguyện và ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh theo hình thức phù hợp trừ khi giao dịch hợp pháp theo hợp đồng đã được hoàn thành. Nếu Khách hàng không cung cấp thông tin, thông báo sẽ được coi là có giá trị nếu chúng được gửi đến địa chỉ được thông báo mới nhất. Khách hàng có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng về thông báo sửa đổi địa chỉ của mình trong từng trường hợp.

11.2 Ngôn ngữ của hợp đồng là Tiếng Đức và Tiếng nước của bên mua hàng mua hàng.

11.3 Địa điểm thực hiện tất cả nhiệm vụ theo hợp đồng của các bên là địa điểm hoạt động hợp pháp của chúng tôi tại Vienna/Áo, điều này độc lập với bất cứ thỏa thuận nào về địa điểm giao hàng và địa điểm nhận thanh toán bất cứ chi phí vận chuyển nào hoặc địa điểm thanh toán.

11.4 Luật pháp độc lập và duy nhất của Áo sẽ được áp dụng với tất cả giao dịch hợp pháp là đối tượng của các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng và Giao hàng này, trừ quy định của Luật Tư nhân Quốc tế, trong phạm vi các giao dịch này dẫn chiếu đến việc áp dụng luật nước ngoài. Nếu khi so sánh với luật nước ngoài, luật của Áo quy định việc áp dụng các luật độc lập đặc biệt của quốc tế cũng áp dụng tại Áo – như luật bán hàng của Liên hợp quốc, sẽ không được áp dụng hoặc sẽ bị loại trừ. Điều này cũng áp dụng với các vấn đề về ký kết hoặc diễn giải các điều khoản và điều kiện chung và hợp đồng.

11.5 Địa điểm giải quyết tất cả tranh chấp pháp lý phát sinh từ mối quan hệ hợp đồng hiện nay hoặc mối quan hệ liên quan vì mục đích của Khách hàng của chúng tôi sẽ diễn ra tại tòa án có thẩm quyền tại Vienna/Áo. Tuy nhiên, theo quyết định của mình, chúng tôi có quyền kiện Khách hàng tại bất cứ tòa án nào có thể có thẩm quyền theo luật quốc gia hoặc quốc tế.

11.6 Nếu một quy định của các Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán hàng và Giao hàng của chúng tôi đang hoặc sẽ không có hiệu lực, hiệu lực và khả năng thực hiện của tất cả quy định khác sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về một quy định có hiệu lực và có khả năng thực hiện vì mục đích thương mại của các bên, trong phạm vi không gây ra thay đổi đáng kể đối với hợp đồng. Quy định này áp dụng với tất cả các nội dung mâu thuẫn trong hợp đồng.

11.7 Tiêu đề của các quy định có trong các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng và Giao hàng này chỉ nhằm mục đích làm rõ cho người đọc và không được sử dụng nhằm mục đích diễn giải hợp đồng.

11.8 Mọi quan hệ phát triển kinh doanh được thực hiện giữa Khách hàng và chúng tôi và việc chậm hoặc không thực hiện quyền lợi được cấp, biện pháp khắc phục hoặc lợi ích hợp pháp nào liên quan đến việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện Chung về Bán hàng và Giao hàng sẽ không được coi là sự khước từ đối với các quyền lợi đó. Mỗi quyền lợi và lợi ích hợp pháp được cấp cho chúng tôi trong tài liệu này hoặc mỗi biện pháp khắc phục được cấp cho chúng tôi trong tài liệu này đều mang tính cộng dồn và có giá trị như nhau cùng với các quyền lợi được cấp hợp pháp, biện pháp khắc phục và lợi ích hợp pháp khác.